Internetvrijheid anno 2014: Blijft het internet vrij en open?

Weblogbericht | 17-12-2014

Geschreven door Janine Ensing en Daan Eijwoudt.

Interview met Sanja Kelly, projectcoordinator bij Freedom House

For an English version of this blog, please scroll below.

Tijdens ons werk op de afdeling Mensenrechten ontmoeten we inspirerende mensen van over de hele wereld. Graag stellen we jullie voor aan Sanja Kelly. Sanja werkt al een aantal jaar bij Freedom House op het thema internetvrijheid. Vorige week presenteerde ze het ‘Freedom on the Net Report’, een jaarlijks rapport dat wereldwijd de mate van internet- en digitale vrijheid beoordeelt. Het rapport wordt veelvuldig gebruikt als onafhankelijke bron en wordt onder andere door Nederland ondersteund. In dit interview zal Sanja ingaan op het belang van een vrij en open internet en haar persoonlijke drijfveer om elke dag met dit thema te werken.

Je bent meer dan vier jaar geleden begonnen met werken op dit thema. Wat maakt je zo gepassioneerd over internetvrijheid?

Gedurende mijn tijd in het Midden Oosten merkte ik dat technologie een enorme stimulans kan zijn voor het verspreiden van mensenrechten. Een voorbeeld is de empowerment van vrouwen. In Saoedi-Arabië, waar vrouwen traditiegetrouw een mannelijke zaakwaarnemer moeten hebben om te kunnen ondernemen, biedt het internet hen de mogelijkheid om online banktransacties te doen vanuit huis. Hierdoor wordt hun positie in de samenleving versterkt. Andere voorbeelden van het bevrijdende potentieel van het internet zijn er in overvloede, voor veel mensen werd dit het duidelijkst zichtbaar tijdens de Arabische revoluties.

Interessant dat je begint over de Arabische revoluties. Hoe hebben deze gebeurtenissen de wereldwijde bewustwording over internetvrijheid beïnvloed?

De Arabische revoluties hebben het idee dat wat online gebeurt ook invloed heeft op het offline leven sterker gemaakt. Ze toonden dat mensen belangrijke politieke en sociale veranderingen teweeg kunnen brengen met behulp van technologie. Daarnaast hebben de openbaringen over de NSA-surveillance een grote invloed gehad op de wereldwijde bewustwording op het gebied van internetvrijheid, vooral wat betreft privacy en gegevenskwesties.

In het nieuwe rapport staat beschreven dat in alle onderzochte landen er een grotere sprake is van internet- dan van persvrijheid. Ben je positief over de rol die internet kan spelen bij het openen van de wereld?

Internet wordt steeds restrictiever, dat is een feit. De groei van het bereik van het internet heeft ervoor gezorgd dat overheden het internet steeds vaker onderhevig maken aan dezelfde beperkingen als de traditionele media. Het is daarom van belang dat democratische landen delen waarom het internet vrij en open moet blijven. De snel groeiende toegang tot internet over de wereld maakt overheden bewust van de mogelijkheden en gevaren. We zijn nu aangeland op een cruciaal moment in de geschiedenis van het internet: Welke keuze zullen landen maken? Sommige landen zijn geneigd te kiezen voor meer staatsinmenging, waar anderen een meer hands off benadering nastreven.

Welke ontwikkelingen zijn zorgelijk als het gaat om een open en vrij internet?

Freedom House is vijf jaar geleden begonnen met de serie rapporten en de situatie is jaarlijks slechter geworden. Steeds meer bestaande repressieve gewoonten worden in landen ook daadwerkelijk opgenomen in de wet. Hierdoor wordt het illegaal om de overheidsfunctionarissen online te bekritiseren of om protesten te organiseren via sociale media. Steeds meer alledaagse sociale mediagebruikers worden getroffen en belanden zelfs in de gevangenis omdat ze iets online hebben geplaatst op Facebook, Youtube of Twitter. Daarnaast zien we dat er steeds meer druk wordt uitgeoefend op online nieuwsplatforms, variërend van registratie en licentiebijdrages tot het- onder politieke druk- ontslaan van redactieleden. Ons onderzoek toont ook aan dat zaken als datalokalisatie, intimidatie van vrouwen en de online LHBT gemeenschap en een gebrek aan cybersecurity hebben bijgedragen aan een snelle verslechtering van een vrije internetomgeving in de wereld. Landen als Rusland en Turkije laten een snelle verslechtering van de internetvrijheid zein, terwijl de situatie in landen als Oezbekistan, Cuba, Iran en China verontrustend blijft: wat men online schrijft kan het verschil maken tussen leven en dood.

Maar, is er alleen slecht nieuws?

Nee, helemaal niet. We zagen ook een aantal positieve ontwikkelingen in de wereld als gevolg van internetgebruik. Over het algemeen is civil society beter in staat zich te mobiliseren en te strijden voor positieve veranderingen. Dit heeft geleid tot hervormingen in verschillende landen. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe wet in Brazilië, Marko Civil. Deze is opgesteld met aanzienlijke inbreng van maatschappelijke activisten en bevat verstrekkende bepalingen op het gebied van  gegevensbescherming en netneutraliteit. Op plekken als Libanon en Saoedi-Arabië werd het internet gebruikt voor activisme en om de aandacht van het publiek te richten op bepaalde zaken.

Veel dank!

Meer lezen?

·         Het ‘Net Freedom Report’ is beschikbaar via de website van Freedom House:  Freedom House website.

·        Een samenvatting van het Nederlandse beleid op het gebied van vrijheid van meningsuiting en internetvrijheid is the vinden op de website van de overheid.

Internet Freedom 2014: On the crossroads of a free and closed internet.

Interview with Sanja Kelly, project coordinator at Freedom House.

In our work at the Human Rights department we meet inspiring people all around the world. I would like to introduce to you Sanja Kelly. Sanja is working  with Freedom House for several years on the issue of internet freedom. Last week, Sanja presented the Freedom on the Net Report 2014, a report being brought out annually that assesses the degree of internet and digital media freedom around the world. The report is a widely used independent source on the state of internet freedom around the world and is supported by the Netherlands and other donors. In this interview Sanja will elaborate on the importance of a free and open internet and what drives her to work on this issue day by day.

You started working on this issue over four years ago. What makes you so passionate about internet freedom?

I realized during my stay in the Middle East that technology can be an enormous stimulus in the spread of human rights, for example in the empowerment of women. In Saudi Arabia, where women are traditionally required to have a male manager if they want to conduct business, the internet enables them to make banking transactions online from comforts of their own home, thereby strengthening their position in society. Examples of the internet’s liberating potential are abound, but for many people these issues became most evident during the Arab Spring revolutions.

Interesting that you mention the Arab revolutions. How did these events impact the global awareness on internet freedom?

The Arab revolutions have solidified the idea that what happens online affects the offline life as well. They showcased that people can make a significant political and social change when they are aided by technology. Revelations of extensive NSA surveillance also had a major impact on global awareness of internet freedom, particularly on the issues of data and privacy.

In the new report it is mentioned that in all measured countries Internet Freedom is ahead of Press Freedom, are you positive on the role internet can play in opening the world?

Internet is getting more restrictive, that is a fact. As internet penetration grows, governments are trying try to create similar types  of restrictions already existent with traditional media. As such, it is important for democratic countries to share why the internet should remain open and fee. The fast growing internet access all around the world makes governments aware of the network’s opportunities and dangers. We are today at a crucial point in the history of the internet: what choice will countries make? Some countries are inclined to use a model with more state interference, while others will chose a more hands off approach.

When it comes to an open and free internet, what developments are worrisome?

Freedom House started this series of reports five years ago and the situation detoriated annually. Countries are increasingly codifying their existing repressive practices into law, making it illegal to criticize government officials online or organize protests through social media. More and more of everyday social media users are affected and find themselves in prison because they posted something on Facebook, YouTube, and Twitter. We have also seen an increased pressure on online news outlets—ranging from new registration and licensing frees to firing of editors due to political pressure. Our research also shows that the issues such as data localization, harassment of women and the LGBT community online, and lack of cybersecurity have all contributed to generally worsening internet freedom environment around the world. Countries like Russia and Turkey have experienced a rapid deterioration in internet freedom, while the situation in countries such as Uzbekistan, Cuba, Iran and China remains disturbing: what one writes online can mean the difference between life and death.

But, all bad?

No, not at all. We recognized several positive developments around the world that came as a result of internet use and organizing. More generally, civil society is showing a greater degree of maturation and ability to organize itself and fight for positive change. This has led to reforms in several countries. For example, the new law in Brazil, Marko Civil, was drafted with significant input by civic activists, and contains strong provisions for data protection and net neutrality.  In places like Lebanon and Saudi Arabia, the internet was used for activism and to bring public’s attention to particular issues.

Thank you very much!

Want to read more?

•         The Net Freedom Report is available via the Freedom House website.

•         A summary on the Dutch policy on Freedom of Expression and Internet Freedom can be found at the Government website.

Blijf op de hoogte:

  1. Weblogberichten ontvangen via rss

Reacties: